Fase de lliurament de textos curts: Fins al 15 de març de 2019. Qüestions importats. En que consisteix la següent fase de comunicacions?

En aquesta fase, la proposta dels congressistes ha sigut acceptada, es deurà enviar el text curt o poster de la seva comunicació. Per a presentar una comunicació es obligatori enviar un text curt o pòster a través de l’aplicació informàtica i es diposa fins al 15 de març del 2019 per a fer-ho.Es podrà optar directament per presentar una comunicació en forma de pòster, una vegada haja sigut acceptat el resúm. Es podrà adjuntar el pòster al sistema informàtic mitjançant el mateix procediment per al lliurament de textos, en els terminis assignats.

Les propostes seràn evaluades i acceptades per els equips de coordinació de cada Grup de Treball, i posteriorment seràn assignades a una sessió i a un format de presentació.

Les modalitats definitives de presentació les decideixen els equips coordinadors dels Grups de Treball, una vegada hagen sigut acceptats els textos curts de les comunicacions presentades. Els equips coordinadors també podràn decidir que les comunicacions es presenten en una sessió estandar o conjunta i com a ponència convidada o en format pòster. Aquests equips seràn els qui decideixen respecte al format de treball i de les sessions, fixant els temps de presentació i discussió.

Més informació: (http://www.congresofes.com/noticia-27_798741335_78214.html)

//

Fase de envío de textos cortos: Hasta el 15 de marzo de 2019. Cuestiones importantes
En qué consiste la segunda fase de comunicaciones
En esta fase los congresistas cuya propuesta ha sido aceptada deberán enviar el texto corto o póster de su comunicación. Para presentar una comunicación es obligatorio enviar texto corto o póster a través de la aplicación informática, y disponen hasta el 15 de marzo de 2019 para hacerlo.
Se podrá optar directamente por presentar una comunicación en formato póster, una vez que su resumen ha sido aceptado. Podrán subir su póster al sistema informático mediante el mismo procedimiento que para el envío de textos, y en los mismos plazos.

Las propuestas serán evaluadas y aceptadas por los equipos de coordinación de cada Grupo de Trabajo, y posteriormente serán asignadas a una sesión y a un formato de presentación.

Las modalidades definitivas de presentación las deciden los equipos coordinadores de los Grupos de Trabajo, tras la evaluación y aceptación, en su caso, de los textos cortos de las comunicaciones presentadas. Los equipos coordinadores pueden decidir que las comunicaciones se presenten en una sesión estándar o conjunta y como ponencia invitada o en formato póster. Esos equipos son también quienes deciden sobre el formato de las sesiones, fijando los tiempos de presentación y discusión
Más información (http://www.congresofes.com/noticia-27_798741335_78214.html)